nghĩa của từ dịch dã

Giải việt dã Báo Thanh Hóa: Khẳng định chất lượng – nâng tầm vị thế【nghĩa của từ dịch dã】:Giải việt