mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước anh

mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước anh

Điều tốt nhất để lại sau cùng【mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước anh】:Điều tốt nhất để lại sau