Người chơi Paris: Trong trọng tài, chúng tôi có một giai điệu thô và có vấn đề với vấn đề.

Người chơi Paris: Trong cuộc thi trọng tài, chúng tôi đã gặp vấn đề với chúng tôi.Anh ta có một vấn đề với anh ta. Trò chơi, người chơi Paris rất không hài lòng với hình phạt của trọng tài.